Persbericht

Wereldvluchtelingendag: de eerste minister had een ontmoeting met Amnesty International

De eerste minister heeft vanochtend op zijn kabinet een ontmoeting gehad met een delegatie van Amnesty International ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag. België voert een menselijk maar krachtig migratiebeleid. België is een gastvrij land dat zijn internationale en morele verplichtingen nakomt, maar waar misbruik niet wordt getolereerd en wordt bestraft.

 

Sinds de grote instroom van asielzoekers in 2015 heeft de federale regering alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat elke asielzoeker kwaliteitsvolle opvang geniet. Tussen begin 2015 en mei 2018 hebben 92 359 mensen asiel aangevraagd in ons land. 92 359 mensen, dat zijn 92 359 dossiers die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zorgvuldig en onafhankelijk analyseert. Om de uitdagingen van deze grote vluchtelingenstroom het hoofd te bieden, werden de volgende maatregelen genomen:

 

  • De federale regering heeft zeer snel beslist haar opvangnetwerk uit te breiden van 18 000 naar meer dan 33 000 plaatsen eind 2015. Vandaag de dag zijn er nog steeds meer dan 22 000 plaatsen beschikbaar.
  • Het personeelsbestand van de verschillende asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Fedasil) werd versterkt om de asielaanvragen snel en efficiënt te kunnen blijven afhandelen.
  • Er werd een pré-opvang georganiseerd om een eerste opvang te garanderen aan de asielzoekers (voornamelijk uit Irak, Syrië en Afghanistan) die op de dag van hun aankomst niet door de Dienst Vreemdelingenzaken konden worden geregistreerd en dus ook niet rechtstreeks binnen het Fedasil-opvangnetwerk konden worden opgevangen.

 

Tot op heden werd volgens cijfers van het CGVS internationale bescherming verleend aan:

  • 10 783 mensen in 2015;
  • 15 478 mensen in 2016;
  • 13 833 mensen in 2017;
  • 5 210 mensen tussen januari en mei 2018.

 

Bovendien reikt de regering veel meer humanitaire visa uit dan onder de vorige legislaturen:

2 362 in 2017; 1 185 in 2016; 849 in 2015 (in vergelijking met 208 in 2014; 270 in 2013; 211 in 2012; 270 in 2011 en 357 in 2010).

 

Dit toont aan dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt om bescherming te bieden aan mensen die het nodig hebben. 

 

Het staat buiten kijf dat Europa al enkele jaren wordt geconfronteerd met een complexe problematiek m.b.t. de hoge migratiedruk. Dat vraagt om verantwoordelijkheid, overeenkomstig de waarden die wij uitdragen in het kader van het Europese project. In die geest heeft eerste minister Charles Michel de contacten met Europese leiders (Angela Merkel, Donald Tusk, Emmanuel Macron etc.) opgedreven met het oog op de voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni, waar dit onderwerp zal worden besproken.

 

België pleit openlijk voor een Europese aanpak die het migratiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie harmoniseert. Dit antwoord moet drie essentiële aspecten omvatten:

 

  • Een strengere controle aan de buitengrenzen van de EU. De federale regering steunt de voorstellen van de Europese Commissie om het budget te verhogen van 12 miljard naar 30 miljard euro en om de komende jaren over 10 000 Frontex-agenten te beschikken. De interoperabiliteit van de verschillende informaticasystemen is ook op dit gebied van essentieel belang.
  • De herziening van de Dublinverordening om echte solidariteit tussen de Europese landen te waarborgen. België heeft altijd gepleit voor een evenwichtige oplossing die stoelt op de principes van verantwoordelijkheid en solidariteit.
  • Sluiten van overeenkomsten met derde landen naar het voorbeeld van wat er tussen de EU en Turkije is gedaan. Hoewel deze overeenkomsten niet perfect zijn, hebben ze ertoe geleid dat het aantal sterfgevallen in de Egeïsche Zee door 10 is gedeeld. De oprichting van informatie- en begeleidingscentra moet worden geanalyseerd.

 

De eerste minister zegt dat wij het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en -handelaars moeten vernietigen.

Voor de federale regering is het essentieel om het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en mensen die misbruik maken van de ellende van anderen te vernietigen door legale migratiecorridors te organiseren.

 

Migratie en asiel zijn belangrijke, ernstige kwesties. Achter de cijfers en statistieken gaan menselijke realiteiten schuil. Het gaat om mensen, vrouwen, mannen en kinderen. De federale regering zal een verantwoord beleid blijven voeren, in het kader van de eerbiediging van de rechtsstaat.

 

De eerste minister zal een actieve rol blijven spelen in de aanloop naar de volgende Europese top.