Nieuwsbericht

Regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca

Het Kernkabinet heeft deze vrijdag een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie. De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten.

De federale regering had na het Overlegcomité van 3 december aangekondigd dat de steunmaatregelen tot 2022 worden verlengd, naar aanleiding van de opflakkering van de COVID-19-pandemie en de impact ervan op onze economie.

Een pakket maatregelen werd op vrijdag 10 december bekrachtigd. Ze zullen heel het eerste kwartaal van 2022 van kracht zijn. De belangrijkste zijn :

 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • De tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
 • Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
 • Het enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO- en IVT-begunstigden
 • De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
 • De cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • De mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren (onbeperkte) met soepele toegang tot
 • De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

Bovenop de verlenging van deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021  voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

Het enkele crisisoverbruggingsrecht zal vanaf een omzetdaling van 40% (vroeger 65%) worden toegekend, onder andere om de horecasector te steunen. Deze hogere vergoeding geldt vanaf december. Ook het dubbele overbruggingsrecht wordt vanaf december toegepast voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. De regering zal de horecasector tevens ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies.

Alexander De Croo, Eerste Minister: "Sinds het begin van de coronacrisis heeft de federale regering steeds haar verantwoordelijkheid genomen ten aanzien van de activiteitensectoren, de bedrijven en de mensen die getroffen werden door de beperkingen als gevolg van de gezondheidsmaatregelen. Vandaag houden we ons aan deze belofte. Gezondheidsbeperkingen invoeren is niet iets dat we graag doen, en we zijn ons ten volle bewust van de mogelijke economische gevolgen van dergelijke beperkingen. Wat belangrijk is, is dat we in de huidige crisis niemand aan zijn lot overlaten en dat de steunmaatregelen die de regering blijft nemen, iedereen in staat stellen de crisis door te komen. Samen zullen we sterker staan voor het herstel.”

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie en Werk: "Dankzij de tijdelijke coronawerkloosheid zijn werknemers en werkgevers buiten schot gebleven van de schokgolf die de gezondheidscrisis heeft veroorzaakt. Het zou onverstandig zijn geweest om de beschermende werking ervan niet te verlengen nu de crisis nog volop woedt. In het eerste kwartaal van 2022 zal de tijdelijke coronawerkloosheid blijven bestaan om werknemers tegen ontslag te beschermen. Tegelijkertijd zal ze een faillissementenvloed tegengaan en een sneller herstel van onze economie mogelijk maken. Deze tijdelijke coronawerkloosheid zal ook ten goede blijven komen aan werknemers die niet voor kinderopvang kunnen zorgen wanneer een crèche of school sluit.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “Deze nieuwe maatregelen die onlangs zijn genomen om de sanitaire crisis te bestrijden, zijn eens te meer een klap voor onze zelfstandigen. Om hen te blijven steunen, heb ik erop aangedrongen dat de drie pijlers van het overbruggingsrecht (enkel overbruggingsrecht in geval van een omzetverlies van 40%, dubbel in geval van verplichte sluiting en de pijler die van toepassing is in geval van quarantaine of opvang van een kind) worden verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. Zij die volledig moeten sluiten, zij die hun omzet aanzienlijk zien dalen of zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken om voor hun kinderen te zorgen tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn, moeten in aanmerking kunnen komen voor financiële steun die in verhouding staat tot het inkomensverlies.”

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Werkgevers in de cultuur-, discotheken- en evenementensector en van binnenspeeltuinen krijgen de RSZ-bijdragen van één kwartaal in 2021 terug zodat ze deze in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar kunnen inzetten voor extra tewerkstelling. We hopen die werkgevers op deze manier te helpen om in moeilijke tijden hun personeel aan boord te houden.“

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie: “De coronacrisis, met daarbovenop een energiecrisis, weegt zwaar op de portemonnee en het moreel van de bevolking. Zeker bij de meest precaire en kwetsbaren. De uitbreiding van deze maatregelen neemt een zware last van de schouders van veel burgers. Al sinds het begin van de crisis in het voorjaar van 2021, leveren de OCMW’s en de maatschappelijk werkers een aanzienlijke inspanning om zij die het nodig hebben te ondersteunen. Dat gebeurt via het coronafonds, de Zoom 18-25-maatregel voor jongeren,  psychologische bijstand, enz. De premie van 25 euro voor mensen met een leefloon, de uitkeringen voor personen met een handicap en IGO worden nu ook verlengd tot 31 maart 2022. De sociale crisis vereist krachtige maatregelen. Ik verwelkom de steun van de regering voor deze belangrijke sociale maatregelen voor miljoenen mensen.