Toespraak

Top over de financiering van de Afrikaanse economieën

Dames en heren,

De COVID-19-pandemie heeft alle landen ter wereld voor een grote uitdaging gesteld.

Maar het is een ongelijke uitdaging.

Terwijl de ontwikkelde economieën in staat zijn om 20% van hun bbp te besteden aan economisch herstel, kunnen de ontwikkelingslanden niet meer dan 6% van hun bbp aanwenden.

Het IMF raamt het externe financieringstekort voor het herstel in Afrika rond 300 miljard dollar. Dit onevenwicht kan het wereldwijde herstel ernstig in het gedrang brengen.

België wil zijn verantwoordelijkheid nemen en een actieve rol spelen in de ondersteuning van dit wereldwijde herstel, door in te zetten op een duurzamere en inclusievere wereldeconomie.

Ten eerste zijn we vastberaden onze financiële steun aan landen met lage inkomens te verhogen door de initiatieven van de internationale financiële instellingen te steunen.

We zullen actief deelnemen aan de multilaterale besprekingen om verschillende technische opties te verkennen en ertoe bij te dragen: SDR's, IDA, concessionele financiering etc.

Ten tweede is schuldverlichting - kwijtschelding of herschikking - een deel van de oplossing, een deel van de alomvattende aanpak die we nodig hebben.

Maar we moeten ervoor zorgen dat deze globale aanpak productief is.

Daartoe zijn twee punten van cruciaal belang voor België:

  1. In de eerste plaats moeten schuldverlichting en financiële bijstand gepaard gaan met goed bestuur, respect voor de mensenrechten en voor de rechtsstaat. Zonder deze fundamentele voorwaarde is financiële bijstand zinloos. Want zonder rechtsstaat en mensenrechten is er geen productieve economie mogelijk. Voor België zijn de twee onlosmakelijk verbonden. In het licht van deze filosofie moeten de begunstigde landen ook beter worden begeleid bij hun toekomstig financieel beheer, zodat het robuuster wordt. Daarom zal België de Franstalige “Académie fiscale” bij de OESO steunen om de inzet van nationale middelen te stimuleren.
  2. Ten tweede moet de schuldverlichting objectief gebeuren. Ik zie schuldverlichting niet als een gunst. Integendeel, juist door nieuwe cycli van schulden te vermijden, zullen we de duurzame ontwikkeling versnellen. De objectieve analyses van het IMF en de Wereldbank moeten dan ook als leidraad dienen. In combinatie met een gezond ondernemingsklimaat zal dit de privésector helpen om ook zijn bijdrage te leveren.

Dames en heren,

Het doel is duidelijk: we willen allemaal dat de schuldverlichting leidt tot productievere en duurzamere investeringen en meer jobs voor Afrika.

Deze doelstelling moeten we gezamenlijk, in nauwe samenwerking, nastreven.

Om ervoor te zorgen dat alle partners – schuldenaars en schuldeisers – hun verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Om ervoor te zorgen dat de staatsschuld niet langer een ondraaglijke last is voor een land, maar een instrument om het te helpen zijn eigen economische toekomst in handen te nemen; een instrument om een betere levensstandaard voor zijn burgers te creëren.

België is er vast van overtuigd dat deze ambitie binnen bereik ligt als de landen die hier vandaag vertegenwoordigd zijn hun hefbomen activeren en samen naar dit gemeenschappelijke doel toewerken.