Nieuwsbericht

Ontmoeting met VN secretaris-generaal Antonio Guterres

Op donderdag 24 juni hebben Eerste Minister Alexander De Croo, samen met vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en minister van Klimaat, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi, de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, ontmoet.

België is verheugd het eerste buitenlandse bezoek van de secretaris-generaal te mogen ontvangen, na zijn herverkiezing voor een tweede ambtstermijn (2022 tot 2026). We verwelkomen zijn bezoek, parallel aan dat aan de Europese instellingen. België hecht veel belang aan die relatie, die het tijdens zijn ambtstermijn in de Veiligheidsraad heeft versterkt.

België is een van de 51 stichtende leden van de Verenigde Naties. Multilateralisme, waarvan de Verenigde Naties de kern vormen, maakt deel uit van het diplomatieke DNA van ons land. In 2019 en 2020 zat België voor de zesde keer in zijn geschiedenis in de Veiligheidsraad. Daar kon zij werken aan een consensus over uiteenlopende onderwerpen, van de bescherming van kinderen in gewapende conflicten tot humanitaire toegang in Syrië, via de strijd tegen straffeloosheid voor de ernstigste misdaden.

België is ervan overtuigd dat internationale samenwerking en de multilaterale aanpak het beste antwoord bieden op de wereldwijde uitdagingen. De Verenigde Naties spelen in dit opzicht een cruciale rol, gezien de diversiteit van de gebieden waarop zij bevoegd zijn: vrede en veiligheid, mensenrechten, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, ontwapening, terrorisme, humanitaire hulp, gezondheid, gendergelijkheid en voedselzekerheid, enz.

Het Belgische engagement bij de VN komt tot uiting in de verschillende actieterreinen van de organisatie, onder meer in Afrika op het terrein, meer bepaald in de Sahel en Centraal-Afrika, en in het Midden-Oosten.

Conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw zijn essentiële onderdelen van het Belgische vredes- en veiligheidsbeleid. België levert de 22e grootste bijdrage (van de 193 staten) aan de gewone begroting van de VN en aan de begroting voor vredeshandhavingsoperaties. België detacheert personeel in deze missies, met name in de Multidimensionele Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA). België steunt ook het Fonds voor Vredesopbouw (10,5 miljoen euro), dat snelle interventies mogelijk maakt in staten die door een conflict zijn getroffen of in een kwetsbare situatie verkeren. België steunt ook al enkele jaren de werkzaamheden van het Secretariaat-Generaal van de VN op het gebied van bemiddeling. België steunt ook ontmijningsactiviteiten op het terrein via de Mijnbestrijdingsdienst van de Verenigde Naties (UNMAS), met name in Irak en Syrië, om gebieden te stabiliseren die zijn overgenomen van de terreurgroep Daesh.

De doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties staan ook centraal in het optreden van de Belgische regering. Ons land is vooral bezorgd over de ongelijkheid en de toenemende armoede in de minst ontwikkelde landen, waarvan de gevolgen nog zijn verergerd door de pandemie. België zal daarom zijn inspanningen blijven toespitsen op sociale bescherming en toegang tot kwaliteitsdiensten. Ons land werkt samen met een 20-tal multilaterale partnerorganisaties die zijn geselecteerd omdat hun kerntaken nauw aansluiten bij de prioriteiten van het Belgische Ontwikkelingsbeleid: landbouw en voedselveiligheid (FAO, CGIAR), gezondheid (WHO, GFATM, UNAIDS), mensenrechten (OHCHR), gender en vrouwenrechten (UN WOMEN), kinderrechten (UNICEF), goed bestuur en capaciteitsopbouw (UNDP), demografie en seksuele en reproductieve rechten (UNFPA), waardig werk (ILO), migratie (IOM) en leefmilieu (UNEP), grondstoffenindustrie (EITI/EGPS) en versterking van capaciteit van partnerlanden voor financiering van ontwikkeling (IMF).

In de strijd tegen de klimaatverandering werd zopas een bijkomend budget van 12 miljoen euro vastgelegd, om de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te helpen hun verbintenissen in het kader van het akkoord van Parijs na te komen. Dit besluit maakt deel uit van een pakket besluiten waarmee wordt beoogd de internationale financiering voor de strijd tegen klimaatverandering aanzienlijk te verhogen.

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft België toegezegd tegen het einde van het jaar 4 miljoen doses aan COVAX te zullen schenken en heeft het 4 miljoen euro aan het mechanisme bijgedragen. COVAX, dat mede door de WHO wordt geleid, heeft tot doel alle landen, ook de armste, toegang te geven tot vaccins. In 2020 heeft België ook 25 miljoen euro vrijgemaakt om de verspreiding van het virus in humanitaire crisissituaties aan te pakken. Dit bedrag werd toegevoegd aan de Belgische humanitaire begroting van 170 miljoen (2020).

Als één van de grondleggers van de Verenigde Naties streeft België naar menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en respect voor de rechtsstaat en de rechten van de mens. De prioritaire kwesties voor ons land op het vlak van de mensenrechten zijn de strijd tegen straffeloosheid, de afschaffing van de doodstraf, de rechten van vrouwen, de rechten van kinderen en de vrijheid van meningsuiting. Ons land heeft ook de belangrijkste mensenrechtenverdragen geratificeerd en land stelt zich opnieuw kandidaat de VN-Mensenrechtenraad voor de periode 2023-2025.

België ondersteunt ook de activiteiten van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), waarvan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd moeten worden om de mensenrechten te bevorderen en te beschermen. In het kader van de strijd tegen de straffeloosheid steunt België ook het werk van internationale straftribunalen en rechtbanken die met de steun van de Verenigde Naties zijn opgericht, zoals het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek, door gespecialiseerd personeel te sturen. Ons land fungeerde ook als steunpunt voor het ICC tijdens zijn recente mandaat in de Veiligheidsraad.