Persbericht

Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

Stand van zaken, één jaar na de publicatie van het verslag van het Strategisch Comité

Sinds de publicatie van het verslag van het Strategisch Comité op 11 september 2018 is het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen de uitvoeringsfase ingegaan. In één jaar tijd is de ambitieuze investeringsdynamiek van de federale regering vertaald in een aantal belangrijke concrete beslissingen:

 • Investeringen in het spoor voor een bedrag van 6 miljard euro, van 2018 tot 2020
 • Steun aan het MYRRHA-project (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) voor een bedrag van 550 miljoen euro, van 2019 tot 2038
 • Steun aan het Smart-IRE-project (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) voor een bedrag van 52 miljoen euro, van 2019 tot 2020
 • Investering in een nieuw gebouw voor Sciensano voor een bedrag van 70 miljoen euro tegen 2021
 • Investering in een nieuw gebouw voor het onderzoek naar vloeistofdynamica voor het von Karman-instituut, voor een bedrag van 25 miljoen euro tegen 2020
 • Lancering van een investeringsfonds voor de infrastructuur “Infrastructure for Belgium” door de FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) in partnerschap met Synatom en AG Insurance, die het mogelijk moet maken meer dan 2 miljard euro vrij te maken voor investeringen
 • Gezamenlijke investering van de gewesten en de federale staat in het kader van de European Battery Alliance voor een bedrag van 275 miljoen euro tegen 2024
 • Deelname van alle entiteiten van het land aan het Euro-HPC-project (European High-Performance Computing Joint Undertaking) voor een bedrag van in totaal 15 miljoen euro.
   

Een nieuwe governancestructuur voor de strategische investeringen

Tijdens de vergadering van het Overlegcomité op 7 november 2018 werd een nieuw orgaan opgericht om de besluitvorming te vergemakkelijken en de uitwisseling over strategische investeringen van interfederale aard te bevorderen: de Interministeriële Conferentie voor Strategische Investeringen. Er werd ook een permanent secretariaat voor de uitvoering van het pact opgericht binnen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

 

Het Overlegcomité van 27 maart 2019 heeft beslist om de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie toe te spitsen op 4 prioriteiten:

 1. Interfederale governance en synergie met de Europese instellingen
 2. Regelgevend en administratief kader
 3. Mobilisering van kapitaal
 4. Herziening van de Europese begrotingsregels

Over deze prioriteiten is of zal worden vergaderd op het niveau van de taskforces (niveau beleidscellen van de ministers) en de werven (niveau administratie of privésector) tijdens de tweede helft van 2019.


Ter herinnering

Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen is een initiatief dat erop gericht is om alle Belgische investeerders samen te brengen rond een gemeenschappelijke visie voor 2030. Het Strategisch Comité heeft bepaald dat er tegen 2030 tussen 144 en 155 miljard euro aan investeringen nodig is. Deze investeringen zijn onderverdeeld in zes prioritaire gebieden: digitaal, cybersecurity, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

à https://www.npsi-pnis.be

 Voor meer informatie:
 

Beleidscel van de eerste minister


Barend Leyts : +32 486 22 68 65
journalists@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16 - 1000 Brussel
www.premier.be